SMREK L. s.r.o.

súkromné stránky

Prekladač - Translate

Návštevnosť
DnesDnes80
VčeraVčera220
CelkomCelkom170180

Čeľade

Čeľade a druhy rýb

 

JESETEROVITÉ
Jeseter malý - Acipenser ruthenus
Jeseter ruský - Acipenser gueldenstaedti Brandt
Jeseter hladký - Acipenser nuvidentris
Jeseter hviezdnatý - Acipenser stallatus
Vyza pontokaspická - Huso huso
Lopatonos americký - Polydon spathula
 
LOSOSOVITÉ
Pstruh potočný - Salmo trutta morpha fario
Pstruh dúhový - Oncorhynchus mykiss
Pstruh jazerný - Salmo trutta morpha lacustris
Sivoň potočný - Salvelinus fontinalis
Hlavátka podunajská - Hucho hucho
Sih maréna - Coregonus maraena
Sih peleď - Coregonus peled
 
LIPŇOVITÉ
Lipeň tymiánový - Thymallus thymallus
Lipeň bajkalský - Thymallus baicalensis
 
BLATNIAKOVITÉ
Blatniak tmavý - Umbra krameri
 
ŠŤUKOVITÉ
Šťuka severná - Esox lucius
 
KAPROVITÉ
Plotica červenooká - Rutilus rutilus
Plotica lesklá - Rutilus pigus virgo
Plotica perleťová - Rutilus frisii meidingeri
Jalec maloústy - Leuciscus leuciscus
Jalec hlavatý - Leuciscus cephalus
Jalec tmavý - Leuciscus idus
Čerebľa pestrá - Phoxinus phoxinus
Červenica ostrobruchá - Scardinius erstrophthalmus
Amur biely - Ctenophryngodon idella
Boleň dravý - Aspius aspius
Ovsienka striebristá - Leucaspius delineatus
Lieň sliznatý - Tinca tinca
Podustva severná - Chondrostoma nasus
Hrúz škvrnitý - Gobio gobio
Hrúz fúzatý - Gobio uranoscopus
Hrúz Kesslerov - Gobio kessleri
Hrúz bieloplutvý - Gobio albipinnatus vladykovi Fang
Hrúzovec sieťovaný - Pseudorasbora parva
Mrena severná - Barbus barbus
Mrena škvrnitá - Brbus peloponnesius
Belička európska - Alburnus alburnus
Belica dunajská - Chalcalburnus mento
Ploska pásavá - Alburnoides bipunctatus
Pleskáč zelenkavý - Abramis bjoerkna
Pleskáč vysoký - Abramis brama
Pleskáč tuponosý - Abramis sapa
Pleskáč siný - Abramis ballerus
Nosáľ sťahovavý -Vimba vimba
Šabľa krivočiara -Pelecus cultratus
Lopatka dúhová - Rhodeus sericeus amarus
Karas zlatistý - Carassius carassius
Karas striebristý - Carassius auratus
Kapor rybničný - Cyprinus carpio
Kapor sazan - Cyprinus carpio (divá forma)
Tolstolobik biely - Hypophtlamichtys molitrix
Tolstolobik pestrý - Aristichtys nobilis
 
SLÍŽOVITÉ
Slíž severný - Noemacheilus barbatulus
 
PĹŽOVITÉ
Pĺž severný - Cobitis taenia
Pĺž vrchovský - Sabanejewia balcanica
Čík európsky - Misgurnus fossilis
 
SUMCOVITÉ
Sumec veľký - Silurus glanis
 
SUMČEKOVITÉ
Sumček hnedý - Proterorhinus marmoratus
Sumček čierny – Amerius melas
 
ÚHOROVITÉ
Úhor európsky - Anguilla anguilla
 
TRESKOVITÉ
Mieň sladkovodný - Lota lota
 
PICHĽAVKOVITÉ
Pichľavka siná - Gastoresteus aceleatus
 
OSTRAČKOVITÉ
Ostračka veľkoústa - Micropterus salmoides
Slnečnica pestrá - Lepomis gibosus
 
OSTRIEŽOVITÉ
Zubáč veľkoústy - Stizostedion lucioperca
Zubáč volžský - Stizostedion volgensis
Ostriež zelenkavý - Perca fluviatilis
Kolok veľký - Zingel zingel
Kolok vretenovitý - Zingel streber
Hrebenačka fŕkaná - Gymnocephalus cernuus
Hrebenačka pásavá - Gymnocephalus schraetser
Hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni
 
BÝČKOVITÉ
Býčko rúrkonosý - Proterorhinus marmoratus
 
HLÁVAČOVITÉ
Hlaváč bieloplutvý - Cottus gobio
Hlaváč pásoplutvý - Cottus poecilopus
 
MIHUĽOVITÉ
Mihuľa potočná - Lampetra planeri
Mihuľa potiská - Eudontomyzon danfori
Mihuľa ukrajinská - Eudontomyzom mariae Berg
Mihuľa Vladykovova - Eudontomyzon vladykovi
 
ŽIVORODKOVITÉ
Živorodka dúhová - Poecilia reticulata
Mečovka zelená - Xiphophorus helleri
Živorodka komárová - Gambusia Affinis holbrooki
Živorodka ostropyská - Poecilia sphenops
 
KLARIASOVITÉ
Klarias panafrický - Clarias geriepinus
 
CICHLIDY
Tilapia nílska - Oreochromis niloticus

Spracované podľa vysoškolských skrípt PÚ Nitra, autor Doc. Ing. Ivan Stráňai CSc